Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 este constituită, organizată şi funcţionează în baza următoarelor acte normative:
 • Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată prin Legea nr. 520/2004 şi modificată prin Legea nr. 430/2006;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificarea la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • Legea nr. 252/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 201/2009;
 • O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români;
 • Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
 • Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, modificată prin H.G. nr. 516/2009;
 • Hotărârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată prin Legea nr. 102/2005;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;
 • Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile /unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a prelucrării de date cu caracter personal;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată prin Legea nr. 50/2007;
 • Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

   
     DIRECŢIA LOCALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SECTOR 6 este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2258
            Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal:
     – numele şi prenumele;
     – prenumele părinţilor;
     – sexul;
     – data şi locul naşterii;
     – datele din actele de stare civilă;
     – adresa de domiciliu/reşedinţă;
     – profesia;
     – studiile;
     – starea civilă;
     – situaţia militară;
     – imaginea digitală;
     – codul numeric personal;
     – seria şi numărul actului de identitate.

 

       Activităţile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:
     – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
      – Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionqarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

      Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituţia noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

 

       Categoriile de destinatari: ai datelor cu carater personal prelucrate de instituţia noastră, sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, încondiţiile legii. Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, conform art. 2 alin.(7) din această lege. De asemenea, în situaţiile prevăzute de art.13 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivului urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţilor publice.

 

       Informaţii suplimentare: datele sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu moficările ulterioare, sau sunt cominicate de către instituţiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din acelaşi act normativ.
În conformitate cu dispoziţiile art. 12–14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:
     – dreptul la informare;
     – dreptul de acces la datele personale proprii;
     – dreptul la intervenţie asupra datelor.
Dreptul la opoziţie, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese şi, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1).
Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate şi semnate, adresate instituţiei noastre.
Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşte şi garantează următoerele drepturi ale persoanelor vizate:
      – dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
      – dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).