Anunt concurs recrutare pentru ocuparea unui post functie publica de executie in data de 19.03.2019


Rezultatele de la examenul  de promovare in grad profesional din data de 11.12.2018.

Proces verbal examen promovare grad profesional 26.06.2018

Proces verbal examen promovare grad profesional 26.06.2018


Rezultate proba interviu examen promovare grad profesional 26.06.2018.

Rezultate proba interviu examen promovare grad profesional 26.06.2018.


Rezultate proba scrisa examen promovare grad profesional 26.06.2018.

Rezultate proba scrisa examen promovare grad profesional 26.06.2018.


Proces verbal rezultate finale concurs recrutare in functie publica de executie 19.06.2018

Proces verbal rezultate finale concurs recrutare in functie publica de executie 19.06.2018


Rezultate concurs 19.06.2018-Proba interviu pentru functia publica de executie vacanta

Rezultate concurs 19.06.2018-Proba interviu pentru functia publica de executie vacanta


Rezultate concurs 19.06.2018-proba scrisa pentru functia publica de executie vacanta

Rezultate concurs 19.06.2018-proba scrisa pentru functia publica de executie vacanta


Lista cu rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad profesional din 26.06.2018

Lista cu rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in grad profesional din 26.06.2018


Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare din data de 19.06.2018

Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare din data de 19.06.2018


Anunt examen promovare in grad profesional din 26.06.2018

Anunt examen promovare in grad profesional din 26.06.2018


PROCES-VERBAL REZULTAT FINAL CONCURS DIN 22.05.2018

anunt-concurs-sef-birou-comunicare


REZULTATE CONCURS 22.05.2018-INTERVIU PENTRU FUNCTIA PUBLICA DE CONDUCERE VACANTA

anunt-concurs-sef-birou-comunicare


Proces Verbal Rezultat Concurs 20-02-2018: PROCES VERBAL CONCURS 20-02-2018
Rezultatul Concursului de Recrutare din 20-02-2018: REZULTAT CONCURS 20-02-2018
Lista Rezultat Selectie Dosare pentru Concursul de Recrutare din 20-02-2018: REZULTAT SELECTIE DOSARE

ANUNŢ (descarca anunt PDF AICI)În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(1) din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:                 DIRECŢIA LOCALĂ  DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SECTOR 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante :În cadrul Serviciului Evidenţa Persoanelor :
  • 2 funcţii de inspector, clasa I, grad profesional superior – vechime în specialitate 9 ani;

Concursul se organizează la sediul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor  Sector 6 situat în str. Hanul Ancuţei, nr. 4, sector 6, în data de:

– 20.02.2018, ora 10oo , proba scrisă

– 22.02.2018, ora 10oo , proba interviu

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54, art.57 alin.(5) din Legea nr. 188/1999(r2) cu modificările şi completările ulterioare.

Desfăşurarea concursului:

Data până la care se depun dosarele: în termen de 20 zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv până la data de 07.02.2018.

Locul desfăşurării concursului: sediul instituţiei din Bucureşti, str. Hanul Ancuţei, nr. 4, Sector 6.

Selecţia dosarelor de concurs: în perioada 08.02. 2018 – 14.02.2018

Proba scrisă: în data de 20.02.2018, ora 10oo

Interviul:   în data de 22.02.2018, ora 10oo

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 19.01. 2018 – 07.02.2018 la sediul D.L.E.P. S.6, Serviciul Resurse Umane, Juridic şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

a)formularul de înscriere (se va pune la dispoziţia candidatului de către secretarul comisiei de concurs la data depunerii dosarului de înscriere);

b)copia actului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi  ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)copia carnetului de muncă, până la data de 31.12.2010 şi după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor  dobândite după data de 01.01.2011;

e)cazierul judiciar;

f)adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de  către unităţile sanitare abilitate;

g)declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă  în copii legalizate sau însoţite de documentele  originale  şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. de tel.: 021.434.13.31-Serviciul Resurse Umane Juridic.

BIBLIOGRAFIE IN FISIERUL URMATOR: Anunt Concurs 20-02-2018