Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 cu personalitate juridică, se organizează în subordinea Consiliului Local Sector 6, fiind aparat de specialitate al administraţiei publice locale, constituit în temeiul art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin O.U.G. nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă , paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
       Scopul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.
       Obiectul de activitate al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 îl constituie evidenţa persoanelor şi eliberarea actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, înregistrarea actelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă, transcrieri şi rectificări de acte de stare civilă.
      Activitatea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL
   
     DIRECŢIA LOCALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SECTOR 6 este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2258
            Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal:
     – numele şi prenumele;
     – prenumele părinţilor;
     – sexul;
     – data şi locul naşterii;
     – datele din actele de stare civilă;
     – adresa de domiciliu/reşedinţă;
     – profesia;
     – studiile;
     – starea civilă;
     – situaţia militară;
     – imaginea digitală;
     – codul numeric personal;
     – seria şi numărul actului de identitate.

 

       Activităţile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:
     – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
      – Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionqarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

      Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituţia noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

 

       Categoriile de destinatari: ai datelor cu carater personal prelucrate de instituţia noastră, sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, încondiţiile legii. Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, conform art. 2 alin.(7) din această lege. De asemenea, în situaţiile prevăzute de art.13 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivului urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţilor publice.

 

       Informaţii suplimentare: datele sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu moficările ulterioare, sau sunt cominicate de către instituţiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din acelaşi act normativ.
În conformitate cu dispoziţiile art. 12–14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:
     – dreptul la informare;
     – dreptul de acces la datele personale proprii;
     – dreptul la intervenţie asupra datelor.
Dreptul la opoziţie, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese şi, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1).
Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate şi semnate, adresate instituţiei noastre.
Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşte şi garantează următoerele drepturi ale persoanelor vizate:
      – dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
      – dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).