R.N.E.P. functioneaza in sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.

Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P., la cererea persoanelor fizice si juridice, se face cu plata, in conditiile stabilite de lege.

Comunicarea unor date din R.N.E.P. in cadrul unor actiuni de interes public si achitarea taxelor corespunzatoare se fac pe baza de protocol;

Pentru actiuni de interes public care necesita comunicarea unui volum mare de date cu caracter personal, in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce revin Ministerului Administratiei si Internelor, furnizarea datelor din R.N.E.P. se face de catre C.N.A.B.D.E.P. si structurile sale teritoriale.

Se excepteaza de la plata taxelor prevazute de lege verificarile in R.N.E.P. sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate, in scopul exercitarii atributiilor legale, de catre:

 1. institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;
 2. institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege;
 3. casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
 4. Ministerul Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
 5. Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 6. institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor;
 7. alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.
 8. Comunicarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P., precum şi utilizarea acestora se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Această lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intima, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 10. In înţelesul acestei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:
 11. date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Furnizarea unor date din registrul național de evidență a persoanelor

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la:

 • date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele parintilor persoanelor în cauza);
 • date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii;
 • date referitoare la domiciliile si resedintele acordate;
 • date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situatia în care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesara formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusa, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, în prealabil, a consimtamântului scris al persoanelor vizate. Consimtamântul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarile unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii , Serviciului Român de Informatii, Parchetului, Justitiei, institutilor specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.

Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, competenta solutionarii acestui tip de cereri revine:

 1. Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor – pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât si de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G.nr.84/2001);
 2. Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, pentru cererile formulate de persoanele juridice, conform art.14 alin.(1) lit.e din O.G. nr.84/2001 si pentru cererile depuse de cetatenii romani care si-au stabilit domiciliul in strainatate anterior anului 1989 sau de reprezentantii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care acestia figureaza inscrisi in evidente, conform art. 14 alin. (1) lit. e^1 din OG nr. 84/2004.

Taxa pentru furnizarea datelor este diferentiata în functie de volumul acestora, astfel:

 • conform dispozitiilor art. 10 alin.(1) si (2) din OUG nr.97/2005, coroborate cu dispozitiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, pentru solutionarea unor cereri punctuale/volum redus, taxele pentru furnizarea datelor sunt, în prezent, de 1 leu / persoana si se achita in contul bugetului de stat (cand furnizarea este facuta de DEPABD), respectiv in contul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor care înregistreaza cererile; în conformitate cu prevederile Legii nr.117/1999 privind taxa extrajudiciara de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare cerere va fi timbrata cu un timbru fiscal în valoare de 1 leu.
 • pentru cererile la care se solicita un volum mare de date cu caracter personal, ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei /ora exploatare sistem informatic central sau 6,5 lei /ora exploatare sistem informatic teritorial; potrivit prevederilor art.10 alin.(3) (4) si (5) din OUG nr.97/2005, furnizarea datelor se face in conditiile stabilite de lege, pe baza de protocol, incheiat intre MIRA, prin CNABDEP, si beneficiar, care va contine, în mod obligatoriu, destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obliga sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia si confidentialitatea acestora.

Potrivit prevederilor art.10 alin. (6) din OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, se excepteaza de la plata taxelor prevazute de lege verificarile din RNEP, sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitarii atributiilor legale, de catre :

 1. institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;
 2. institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege;
 3. casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
 4. Ministerul Sanatatii Publice, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
 5. Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 6. institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor;
 7. alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.

Incepand cu data de 07.02.2006, la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, se vor achita taxele prevazute de lege pentru solutionarea cererilor formulate de persoane fizice si juridice indreptatite si depuse la sediul acestei institutii, privind urmatoarele situatii:

 1. eliberarea cartilor de identitate (7 lei);
 2. eliberarea cartilor de identitate provizorii (1 leu);
 3. furnizarea unor date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor (1 leu).

Incasarea taxelor se realizeaza in programul de lucru cu publicul al fiecarui Birou.

Pentru cererile depuse la S.P.C.E.P., modalitatea de achitare a contravalorii cartii de identitate si/sau cartii de identitate provizorie este stabilita de fiecare serviciu sau consiliu local.

Extras din Legea nr.677 din 21 noiembrie 2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.790 din 12.12.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

CAPITOLUL 1 
Dispozitii generale

Scop

ART. 1
(1) Prezenta lege are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL 4
Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

Informarea persoanei vizate

ART. 12
(1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

Dreptul de acces la date

ART. 13
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.

(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.

(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

Dreptul de interventie asupra datelor

ART. 14
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opozitie

ART. 15
(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

Persoanele fizice sau juridice sunt îndreptatite a solicita datele prevazute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Potrivit dispozitiilor art.5 ale acestui act normativ, sunt informatii de interes public urmatoarele:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Potrivit art.12 din Legea nr.544/2001, se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, urmatoarele informatii, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii:

a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.