CARTEA DE IDENTITATE

Actele de identitate care se eliberează cetăţenilor români.

Actele de identitate care se eliberează cetăţeanului român sunt cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului. Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este, după cum urmează:

–  4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;

–  7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani;

–  10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

–  permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

În cazul în care solicitantul nu este titularul spațiului de locuit, pentru eliberarea actelor de identitate este necesar consimțământul titularului spațiului de locuit.

Declarația poate fi dată la ghișeu, în prezența personalului D.L.E.P.

În situația în care, titularul spațiului de locuit, nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public, sau după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se afla.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1309 din 27.12.2012.

În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi • buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 zile sau mai mare de un an.

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/2005, pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, precum şi de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate (conform art. 18, alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005):

– la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

– dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de „copil găsit” şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere, ş.a.);

– în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

– în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

– în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

– în cazul deteriorării actului de identitate;

– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

– la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi;

– când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

– în cazul schimbării sexului;

– în cazul anulării;

– pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

I. Documentele necesare pentru eliberarea unei cărți de identitate – obligatorii, indiferent de motivul pentru care se eliberează:

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;

2. certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original si copie;

3. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

4. chitanţa reprezentând contravaloarea cărtii de identitate, respectiv 7 lei (achitabilă la ghișeu), aceasta sumă fiind actualizată în funcţie de rata inflaţiei, cu avizul Consiliului Concurenţei.

Pe lângă aceste documente, mai sus enumerate, mai sunt necesare şi alte documente, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărţii de identitate, precum şi de starea civilă a solicitantului, astfel:

1. În cazul eliberării cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:

– actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

– certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este încredinţat minorul, dacă părintii sunt divorţaţi (original si copie).

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.

2. În cazul persoanelor căsătorite/divorţate/văduve:

– certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de deces al soţului decedat, original si copie.

3. În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate:

– un document oficial cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, original si copie.

II. Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din strainătate în România:

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde îşi stabilesc domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, împreună cu următoarele documente:

1. certificatul de naştere, original si copie;

2. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original si copie;

3. hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original si copie;

4. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original si copie;

5. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original si copie;

6. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original si copie;

7. paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; în situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, faptul că solicitantul este cetăţean român;

8. actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine;

9. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie.

III. Eliberarea primului act de identitate persoanelor care au dobândit cetățenia Română

Persoanele care au dobândit cetăţenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuiesc, unde prezintă următoarele documente:

1. certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, dovada cetăţeniei acestora se face potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române cu modificările şi completările ulterioare, original si copie;

2. certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârstă mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie; în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, original si copie;

3. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

4. un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;

5. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei (achitabilă la ghișeu), aceasta sumă fiind actualizată în funcţie de rata inflaţiei, cu avizul Consiliului Concurenţei.;

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimaţia eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

IV. Inscrierea in actul de identitate a mențiunii privind stabilirea resedinței

Documente necesare:

1. cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;

2. actul de identitate al solicitantului;

3. documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

4. actul de identitate al găzduitorului.

In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate, ori in fata politistului de ordine publica din cadrul unitatii de politie pe a carei raza teritoriala este situat imobilul.

V. Eliberarea cartii de identitate provizorii cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania

Documente necesare:

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor români cu domiciliul în strainatate si resedinta în România;

2. pasaportul, aflat în termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean român domiciliat în strainatate, original si copii   ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale   acelorasi file ale pasaportului strain, pentru situatia în care solicitantul a intrat în tara cu un document de calatorie emis de o   autoritate straina;

3. certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila române, original si copie;

4. hotărârea de divorț definitiva și irevocabilă, după caz, original si copie;

5. dovada adresei de reședință din România, original si copie;

6. doua fotografii marimea ¾ cm, având la baza o banda alba de 7 mm;

7. chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii – 1 leu;

VI. Dovada adresei de domiciliu sau de reședință se poate face cu unul din următoarele documente:

 – acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare;
declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din documentele prevazute la lit. a);
declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza înscris în Registrul agricol.

Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

VII. Cuantumul taxelor și modul de achitare

– Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie) se achită la sediul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor pe raza cărora solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, ori la structura de taxe şi impozite din cadrul Consiliului Local în subordinea căruia funcţioneaza Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;

În cazul cererilor pentru eliberarea actelor de identitate depuse la D.G.E.P.M.B., în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/2005, contravaloarea se achită la D.G.E.P.M.B.

Eliberarea actului de identitate la: pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior

Documente necesare:

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;

2. actul de identitate si cartea de alegator,in cazul deteriorarii;

3. certificatul de nastere,original si copie, original si copie;

4. certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;

5. hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

6. certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;

7. certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;

8. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

9. dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;

10. un document emis de institutii sau autoritati publice – pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar   ori diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt, cu fotografie de data recenta, original si copie;

11. chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate, 7 lei (achitabilă la ghișeu), ;

Eliberarea actului de identitate la: expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Documente necesare:

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;

2. actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;

3. certificatul de nastere, original si copie;

4. certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;

5. hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;

6. certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;

7. certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;

8. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

9. chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate, 7 lei (achitabilă la ghișeu) ;

  • În cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si în situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civila.
  • În situaţii de urgenţă în care se poate afla solicitantul, după cum urmează: motive medicale, deplasare urgenta în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare, acesta se poate adresa Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București
  • Alte informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul:
    Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București
    http://www.dgepmb.ro/

Cartea de identitate este documentul emis în sistem informatizat şi cuprinde următoarele elemente:

1. denumirea statului;

2. denumirea documentului;

3. seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;

4. denumirea structurii emitente, respectiv a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor sau, după caz, a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București – denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente;

5. termenul de valabilitate;

6. fotografia titularului;

7. următoarele date personale ale titularului:

a) codul numeric personal;

b) numele – semnifică numele de familie;

c) prenumele;

d) cetăţenia;

e) locul naşterii;

f) sexul;

g) domiciliul.

Formatul cărţii de identitate este tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile:

– lungimea de 105 mm;

– lăţimea de 74 mm;

– grosimea de 0,7 mm;

Structura cărţii de identitate este formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.

Fotografia este color, are dimensiunile de 38×30 mm şi este executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de identitate .

Elementele de particularizare a cărţii de identitate sunt:

1. drapelul României, avţnd dimensiunile de 45 x 7 mm şi poziţionarea în partea superioară a cărţii de identitate , intensitatea culorilor fiind cea prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;

2. stema ţării având dimensiunile de 30 x 41 mm şi pozitionarea în centrul spaţiului rezervat textului, potrivit modelului original în culorile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului;

3.  sigla reprezentată sub forma unui desen geometric oval, conţinând abrevierea sintagmei „evidenţa persoanelor” – ,,evp” – poziţionat sub fotografie şi încadrat la stânga de codul structurii emitente şi de simbolul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, la dreapta.

4. fondul – fonta de siguranţă – cuprinde curbilinii de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinaţia de culori şi procedeul de imprimare, asigură protecţia împotriva falsificării.

Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

1. este poziţionată în partea inferioară a cărţii de identitate;

2. are lungimea de 102 mm şi lăţimea de 17 mm;

3. conţine: tipul documentului, codul ţării emitente, numele şi prenumele titularului, seria şi numărul documentului, cetăţenia, data naşterii, sexul, valabilitatea şi codul numeric personal fără cifrele ce semnifică data naşterii.

Textul cărţii de identitate este tipărit la imprimanta laser color, utilizând codificarea standardizată a setului de caractere româneşti şi tastatura standard românească.