Când declaraţia naşterii copilului se face după trecerea unui an de la data naşterii acestuia, actul de naştere se întocmeşte numai în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării  tardive.

Competenţa de soluţionare a acţiunii privind înregistrarea tardivă a naşterii aparţine instanţei de judecată în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul instituţia de ocrotire a copilului.

La soluţionarea  cererilor referitoare la înregistrarea naşterii declarată după trecerea unui termen de 1 an de la producerea acelui eveniment se citează procurorul şi autoritatea administraţiei publice locale de la locul unde s-a  produs naşterea.

Instanţele de judecată au obligaţia de a solicita, în toate cazurile, serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor  să facă cercetări ci privire la imprejurările care au dus la întîrzierea declarării naşterii în termenul legal şi să ia avizul medicului legist privind vârsta şi sexul celui a cărui naştere nu a fost declarată în termenul stabilit de lege.

Dispoziţia legală care prevede termenul de înregistrare tardivă a naşterii, precum şi faptul  că această înregistrarea  poate avea loc numai în baza unei hotărâri judecătoreşti, are caracter imperativ şi, pe cale de consecinţă, nesocotirea ei atrage după sine sancţiunea nulităţii absolute a înregistrării.

Condiții

  • naşterea să nu fi fost înregistrată
  • să fi trecut mai mult de 1 an de la producerea evenimentului.

Acte

  • cerere  adresată instanţei de judecată în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul instituţia de ocrotire a copilului, motivată în fapt şi în drept
  • certificat constatator al naşterii eliberat de unitatea medicală în original şi copie
  • carte de identitate solicitant în original şi în copie
  • raport de investigarea  efectuat de organele de poliţie, în cazul în care există certitudinea producerii faptului naşterii la domiciliu constând în investigarea şi luarea declaraţiilor de la persoane care au cunoştinţă de acest fapt, la instituţiile implicate în educarea şi controlul sănătăţii persoanei în cauză.