• Legea nr.119/1996 – republicată – cu privire la actele de stare civilă;
 • Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila ;
 • Legea 71/2011 (pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil )
 • Legea nr.21/1991, privind cetăţenia română;
 • H.G. nr.220/2006, pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi a extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
 • O.G. nr.41/2003,privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor şi/sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6;
 • Noul Cod Civil actualizat – Legea 287/2009
 • Legea nr.16/1996, a Arhivelor Naţionale cu modificările şi completările aduse prin OG nr. 39/2006;
 • Legea nr.272/2004, privind protecţie şi promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • O.G. nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările aduse ulterior;
 • Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;
 • O.G.nr.84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002;
 • H.G.2104/2004 pentru aprobarea metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul S.P.C.E.P., constituirea patrimoniului, managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare;