Certificatele de stare civilă se eliberează numai cetăţenilor care posedă act de identitate valabil, care poate fi:

  • buletinul de identitate/cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie-pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară;
  • paşaportul – pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, cetăţenii străini şi apatrizii care au acte înregistrate în ţară;
  • carnetul de identitate şi legitimaţia provizorie – pentru cetăţenii străini cu domiciliul sau reşedinţa în România;

În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în ţară, când aceştia solicită eliberarea unui certificat de stare civilă şi nu deţin act de identitate valabil, vor fi îndrumaţi ca, în prealabil, să se prezinte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii.

Certificatele de naştere şi de căsătorie se eliberează numai titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar certificatele de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială sauîmputernicire avocaţială, iar persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot solicita procurarea certificatelor şi pe cale diplomatică.

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face atât la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele, cât şi la primăria locului de domiciliu.

În cazul în care registrul nu se află în păstratea autorităţii la care s-a depus cererea, aceasta îl solicită de la primăria în cauză în termen de 3 zile.

În situaţia în care exemplarul I al actului de stare civilă lipseşte ori actele au fost predate Arhivelor Naţionale, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăria competentă, care primeşte cererea, solicită extras de pe actul în cauză  pe baza căruia eliberează certificatul de stare civilă.

Certificatele de stare civilă eliberate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de primăria unităţii administrativ-teritoriale unde s-a înregistrat actul sau faptul de stare civilă sunt valabile şi în străinătate.

Duplicate de pe actele de stare civilă se pot elibera în caz de pierdere, furt sau distrugere. Se mai pot elibera şi în cazul deteriorării acestora sau dacă au fost greşit completate.

Certificate de stare civilă greşit întocmite, deteriorate sau retrase din uz, se predau în vederea anulării.