Depunerea cererii

Cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine se adresează:

  1. Primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul actului;
  2. Direcţiei de Stare civilă a sectorului 1 al mun. Bucureşti, pentru transcrierea certificatelor de naştere pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate;
  3. Primarului sectorului 1 al mun. Bucureşti (cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a mun. Bucureşti), pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România;
  4. Primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară(cu avizul DJCEP), pentru cetăţenii români de peste 18 ani cu domiciliul în străinătate. Pentru stabilirea primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate prezintă o dovadă eliberată de SPCLEP-ul. de la ultimul domiciliu avut în ţară.

Cetăţenii români ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, pot solicita întocmirea actelor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea Arhivelor Naţionale.

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau de la domiciliul ori reşedinţa petiţionarului. În cazul în care registrul de stare civilă nu se află în păstrarea autorităţii la care s-a depus cererea, aceasta îl solicită serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primarului unităţii administrativ-teritoriale competente, în termen de 3 zile.

În situaţia în care exemplarul 1 al actului de stare civilă lipseşte ori actele au fost predate Arhivelor Naţionale, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăria competentă, care primeşte cererea, solicită extras, după caz, de pe actul ce se găseşte în păstrarea Consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a Arhivelor Naţionale, pe baza căruia întocmeşte şi eliberează certificatul de stare civilă.

Eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale la cererea oficiilor de stare civilă şi a structurilor competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a altor autorităţi publice se face gratuit. Transcrierea acestor extrase în registrele de stare civilă se face cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului şi cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.

  1. Direcţiei de stare civilă-sector 1 Bucureşti, pentru persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu certificatul de depunere a jurământului de credinţă, eliberat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.
  2. Primarului unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de domiciliu, pentru persoanele care se legitimează cu permis de şedere permanentă, eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări, care atestă domiciliul în România.